Algemene voorwaarden Media Spark

 

Geldig vanaf: 01-01-2024

 

Statutair gevestigd te: Den Haag, KVK: 92387942

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, waaronder, maar niet beperkt tot, ontwerpen, producties, en audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Ze gelden ook voor verbintenissen voortvloeiend uit nadien gesloten overeenkomsten, andere handelingen, of precontractuele rechtsbetrekkingen.

 

Offertes

Offertes zijn gebaseerd op een inschatting van benodigde werkuren. Eventuele extra wensen van de opdrachtgever worden tegen een vast uurtarief toegevoegd aan het afgesproken factuurbedrag, tenzij anders overeengekomen. Alle offertes zijn inclusief 21% BTW.

 

Reis en verblijf

De eerste 10 kilometer vanaf Den Haag zijn vrij van reiskosten. Reis- en verblijfskosten buiten deze 10 kilometer worden als additionele kosten toegevoegd aan de eindfactuur. De vergoeding voor reizen bedraagt € 0,35 (incl. BTW) per gereden kilometer.

 

Muziek

De klant is verantwoordelijk voor publicatiekosten bij gebruik van muziek in video’s op bijvoorbeeld beurzen, internet, en openbare ruimten.

 

Voice-over

Kosten voor een voice-over worden als additionele kosten toegevoegd aan de eindfactuur, tenzij anders overeengekomen.

 

Auteursrecht

De klant geeft toestemming om naam en promotiemateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden. Het promotiemateriaal kan worden gebruikt voor referenties op de website, een blog, beursmateriaal, etc.

 

Betalingscondities

Bij het afsluiten van de overeenkomst betaalt de klant een voorschot van minimaal € 250,- binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het resterende bedrag wordt bij aflevering contant voldaan. Bezwaren tegen de factuur hoogte schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Aansprakelijkheid

Behoudens eventuele verplichtingen zijn wij niet verantwoordelijk voor schadevergoeding. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade. De klant vrijwaart ons voor aanspraken van derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst.

Vragen? Stel ze via WhatsApp