Media Spark | Tundra Tree

Media Spark is een handelsnaam van Tundra Tree geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK 59506164

algemene voorwaarden

februari 2020

 

1 Definities

1.1 Media Spark: Media Spark, beeldmakers, geluidsmakers, regisseurs en uitvoerend producenten, productiemensen, researchers, adviseurs en editors, zelfstandig al dan niet zelfstandig werkzaam, handelend onder de naam Media Spark.

1.2 Opdrachtgever: de partij die de Opdracht voor de Productie aan Media Spark heeft verstrekt.

1.3 Opdracht: het verzoek van de Opdrachtgever aan Media Spark om tegen betaling Productie te verrichten.

1.4 Productie: alles dat Media Spark maakt c.q. doet maken binnen het kader van de aan Media Spark verstrekte Opdracht door Opdrachtgever, anders dan als werknemer in vaste of tijdelijke dienst.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Media Spark en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden en overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, waaronder via e-mail, zijn overeengekomen tussen Media Spark en Opdrachtgever.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of van branchevoorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

3 Offerte, overeenkomst en bevestiging

3.1 Offertes van Media Spark zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijke informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht heeft verstrekt. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Opdracht is bindend. Alle door Media Spark opgestelde offertes zijn vrijblijvend en 10 dagen geldig. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Opdracht en de bijbehorende prijsopgave is bindend, en deelopdrachten zijn niet mogelijk. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

3.2 Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk, waaronder per e-mail, te worden bevestigd voordat Media Spark begint met de uitvoering van de Opdracht. Indien de Opdrachtgever dit nalaat maar er desondanks mee instemt dat Media Spark begint met het uitvoeren van de Opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Aanvullende mondelinge afspraken en bedingen binden Media Spark pas nadat deze schriftelijk, waaronder per e-mail, door Media Spark zijn bevestigd.

3.3 Partijen kunnen overeenkomen dat een deel van de overeengekomen vergoeding als voorschot wordt betaald, verschuldigd bij akkoord op de offerte. De hieronder vermelde betalingstermijn is niet van toepassing en betaling van het voorschot is per direct.

3.4 Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de vergoeding voor Media Spark vastgesteld aan de hand van het geldend (halve) dagtarief voor de desbetreffende Productie.

3.5 Tenzij anders vermeld zijn alle genoemde offertes of aanbiedingen exclusief reistijd, reiskosten en huur materiaal voor de desbetreffende Productie.

4 Uitvoering, levering en reclames

4.1 Media Spark zal zich inspannen de Opdracht zorgvuldig, naar beste inzicht en vermogen uit te voeren volgens de eisen van goed vakmanschap.

4.2 De Opdrachtgever is verplicht om alles te doen wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste levering door Media Spark mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, en het verschaffen van toegang tot locaties.

4.3 Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens, materialen en/of toegang niet tijdig, niet juist of onvolledig aan Media Spark zijn verstrekt heeft Media Spark het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever te brengen. 4.4 Opdrachtgever aanvaardt dat het niet tijdig, niet juist of onvolledig aanleveren van gegevens, materialen en/of toegang welke benodigd is voor de uitvoering van de Opdracht dit consequenties kan hebben voor de door Media Spark opgegeven termijn voor het volbrengen van de Opdracht.

4.5 Een door Media Spark opgegeven termijn voor het volbrengen van de Opdracht (deadline) is indicatief tenzij anders is afgesproken.

4.6 Indien er sprake is van een ontwerp- of schetsfase zal Media Spark de Opdrachtgever in de gelegenheid stellen de/het ontwerp(en) en de eventueel bijgeleverde content te controleren waarbij Opdrachtgever deze schriftelijk dient goed te keuren voordat de Productie wordt voortgezet.

4.7 Wanneer de resultaten van het werk van Media Spark na het verstrijken van de daartoe overeengekomen termijn niet door de Opdrachtgever worden afgenomen staan deze ter beschikking van de Opdrachtgever voor diens rekening en risico. Media Spark is verplicht de Opdrachtgever ter zake op de hoogte te stellen en hem de uiterste termijn van bewaring mede te delen.

4.8 Reclames dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de Opdracht schriftelijk aan Media Spark te worden meegedeeld. Als niet op tijd wordt gereclameerd dan geldt de Productie als volledig aanvaard. Binnen dezelfde termijn dient het materiaal waarop de reclame betrekking heeft in het bezit te zijn van Media Spark.

4.9 Indien Media Spark de reclame gegrond bevindt is zij gehouden, naar haar keuze: tot betaling van een schadevergoeding waarvan de hoogte in redelijkheid door haar wordt vastgesteld, of tot het opnieuw verrichten van de werkzaamheden teneinde de Productie aan de overeenkomst te laten voldoen.

4.10 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de verzenddatum ervan.

4.11 Het indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Media Spark.

5 Meerwerk, overwerk, verhindering, verhoogd risico

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het nodig is om deze te wijzigen of aan te vullen om tot een deugdelijk resultaat te komen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Opdracht zo aanpassen dat dit in lijn is met de wijzigingen dan wel aanvullingen. Voor zover het tijdstip van voltooiing van de Productie hierdoor verandert, zal Media Spark dit aangeven. De door Opdrachtgever aangewezen contactpersoon kan per e-mail akkoord gaan met meerwerk.

5.2 Indien Media Spark, anders dan als hierboven beschreven, op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Opdracht zoals overeengekomen valt, zullen deze werkzaamheden door Opdrachtgever aan Media Spark worden vergoed volgens de door Media Spark gebruikelijke (halve) dagtarieven voor meerwerk. 

5.3 De Opdrachtgever dient wanneer hij, hetzij door eigen schuld hetzij door een omstandigheid niet zijnde overmacht, verhinderd is gebruik te maken van de overeengekomen diensten van Media Spark, die voor die diensten haar tijd heeft gereserveerd (optie), Media Spark terstond van die verhindering op de hoogte te stellen en zulks uiterlijk op een termijn van 48 uur voordat de werkzaamheden aanvangen. Bij een afzegging als hier bedoeld welke korter dan 48 uur voor de geplande start aan Media Spark is medegedeeld, behoudt Media Spark haar volledig recht op de overeengekomen vergoeding.

5.4 Indien de uitvoering van de Opdracht risico’s voor Media Spark meebrengt welke de normale risico’s te boven gaan is de Opdrachtgever jegens Media Spark daarvoor aansprakelijk; de Opdrachtgever verzekert die risico’s voor eigen rekening. Ongeacht enigerlei verzekering heeft Media Spark het recht de uitvoering van een Opdracht te weigeren indien de werkzaamheden bijzondere risico’s met zich meebrengen, waarvan zij voor het aanvaarden van de Opdracht niet op de hoogte was gesteld of waarmee zij niet redelijkerwijs bekend had kunnen zijn; in zo een geval is de gehele afgesproken vergoeding voor de Productie onmiddellijk en geheel verschuldigd.

 

5.5 De wijze van transport, verpakking enzovoorts van apparatuur en materialen wordt, indien daaromtrent geen specifieke aanwijzingen door de Opdrachtgever zijn gegeven, door Media Spark naar beste weten en ervaring bepaald.

5.6 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geschiedt verzending en transport van zaken door Media Spark voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook in het geval dat op vrachtbrieven, vervoersadressen, en dergelijke van de vervoerder de bepaling voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

6 Inschakelen derden

6.1 Indien het naar het oordeel van Media Spark redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de Opdracht, dan wel indien dit voortvloeit uit de aard van de Opdracht, heeft Media Spark het recht (delen van) de Opdracht door derden te laten uitvoeren.

6.2 Indien Media Spark op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.

6.3 Indien Media Spark bemiddelingswerkzaamheden verricht voor het inschakelen van derden uit naam van Opdrachtgever is zij op geen enkele wijze partij bij de tot stand gebrachte overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde, en op geen enkele wijze aansprakelijk voor door de Opdrachtgever of derden uit die tot stand gebrachte overeenkomst geleden schade.

7 Auteursrechten, overdracht of licentie, clearing, credits

7.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle eigendomsrechten en rechten van intellectueel eigendom, waaronder auteursrechten, op de Productie toe aan Media Spark. De door Media Spark bij de offerte of tijdens de Opdracht verstrekte gegevens, ideeën, synopsis, voorgestelde uitwerkingen, schema’s, calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van Media Spark en de Opdrachtgever is niet bevoegd deze intern of extern te (laten) verspreiden en te (laten) exploiteren (uit te werken).

7.2 In de offerte of opdrachtovereenkomst is aangegeven of rechten voor de Productie zijn afgekocht of dat Media Spark een licentie geeft voor gebruik van de Productie door Opdrachtgever. Indien in de offerte niets is aangegeven dan krijgt Opdrachtgever een exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor gebruik van de Productie voor het beoogde doel, zonder recht om de Producten aan te passen.

 • 7.3  Als rechten zijn afgekocht geldt het volgende:
 • a. op voorwaarde van betaling van de overeengekomen vergoeding worden de rechten op de Productie, reeds nu voor alsdan, overgedragen aan Opdrachtgever, welke overdracht Opdrachtgever reeds nu voor alsdan aanvaardt. De overdracht omvat de in de opdrachtbevestiging aangegeven rechten. Indien in de opdrachtbevestiging is aangegeven dat “alle rechten” worden overgedragen, dan geldt dat de volledige auteursrechten en overige rechten op de Productie wordt overgedragen, omvattende het exclusieve, overdraagbare recht om (delen van) de Productie wereldwijd en voor onbepaalde tijd, al dan niet gelijktijdig, on demand of interactief en al dan niet in bewerkte vorm via alle huidige en toekomstige technische middelen, zelf of door derden te (doen) gebruiken en om alle vergoedingen te genieten die voortvloeien uit dit gebruik. Het gebruik houdt onder meer in: verveelvoudiging, vastlegging, bewerking, openbaarmaking, beschikbaarstelling en distributie in de ruimste zin van het woord.
 • b. De opdrachtbevestiging geldt als akte.
 • c. Eventuele beperkingen op het gebruik zijn in de offerte of opdrachtbevestiging aangegeven.
 • d. Indien in de offerte of opdrachtbevestiging aangegeven omvat de overdracht tevens delen van de Productie die niet in het uiteindelijke programma zijn opgenomen, maar die wel in het kader van de Opdracht tot stand zijn gekomen (restmateriaal.)
 • 7.4  Als een licentie wordt gegeven geldt het volgende:
 • a. op voorwaarde van betaling van de overeengekomen vergoeding verleent Media Spark Opdrachtgever een exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Productie te (laten) verspreiden en te (laten) exploiteren onder de in de offerte of opdrachtbevestiging genoemde voorwaarden.
 • b. De Productie mag niet door Opdrachtgever worden aangepast, tenzij dit is aangegeven in de offerte of opdrachtbevestiging.

7.5  Het eigendom van door Media Spark te leveren zaken gaat niet eerder op de Opdrachtgever over dan na de volledige betaling door Opdrachtgever van alle verschuldigde bedragen.

7.6 Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Media Spark niet gerechtigd tot enig ruimer, verder of ander gebruik van de Productie dan is overeengekomen. Zijn er over het gebruik geen afspraken gemaakt dan geldt het eerste gebruik als het overeengekomen gebruik en dient voor elk ruimer, verder of ander gebruik schriftelijke toestemming van Media Spark te worden verkregen en dienen er afspraken over een aanvullende vergoeding te worden gemaakt.

7.7 De in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever (deels) overgedragen rechten worden geacht, reeds nu voor alsdan, aan Media Spark terug te zijn overgedragen vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Opdracht niet (volledig) nakomt of indien de Opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt ontbonden door Media Spark. De in het kader van de Opdracht verstrekte licentie aan Opdrachtgever tot gebruik van het werk zoals bij de Opdracht overeengekomen, komt te vervallen vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Opdracht niet (volledig) nakomt of indien de Opdracht, om welke reden dan ook, wordt ontbonden door Media Spark.

7.8 Bij Opdrachten tot bewerking of verwerking van dragers van beeld en/of geluid waarop een reeds bestaand auteursrechtelijk werk is vastgelegd berust de aansprakelijkheid ter zake bij de Opdrachtgever.

7.9 Opdrachtgever vrijwaart Media Spark voor aanspraken van derden met betrekking tot de rechten van intellectueel eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens die bij de uitvoering en totstandkoming van de Opdracht worden gebruikt. 

7.10 Tenzij anders overeengekomen behoort het niet tot de Opdracht van Media Spark om onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder auteursrechten of portretrechten van derden, uit te voeren.

7.11 Voor zover de opgeleverde materialen bestaan uit fragmenten waarop auteursrechten rusten maar waarvan de auteursrechthebbende(n) niet meer kan worden achterhaald stelt Media Spark Opdrachtgever op de hoogte. Aan het einde van het materiaal wordt deze mededeling in de vorm van een disclaimer vermeld bij het vertonen van het materiaal en worden rechthebbende(n) uitgenodigd zich te melden bij Opdrachtgever of Media Spark.

7.12 Na het voltooien van de Opdracht heeft Media Spark geen verplichting tegenover Opdrachtgever om het werk en de daarbij behorende gegevens zoals tekeningen, (audio)visuele media, ontwerpen, schetsen, databanken, et cetera, te bewaren.

7.13 Media Spark heeft recht op vermelding van haar naam (“Media Spark”) in het daartoe gebruikelijke van de door de Opdracht tot stand gebracht werken met aanduiding van haar rol op een wijze die door vormgeving, afmeting, plaatsing in beeld en tijdsduur van vertoning duidelijk leesbaar is.

7.14 Het staat Media Spark evenwel vrij van de producent te bedingen dat haar naam niet wordt vermeld in de Productie en in begeleidend materiaal of publicaties.

7.15 Media Spark heeft het recht om (delen van) de Productie in te zenden naar prijsvragen en festivals, en deze te gebruiken voor haar reguliere marketing activiteiten (waaronder het opnemen in haar portfolio).

8 Geheimhouding

8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de aard van de informatie.

9 Vergoeding en betalingsvoorwaarden

9.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren aan de Opdracht. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke (halve) dagtarieven van Media Spark, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.

9.2 Reistijd, reiskosten en verblijfskosten zijn, tenzij anders overeengekomen, niet inbegrepen.

9.3  De vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de Opdracht.

9.4  Prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

9.5  De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Media Spark nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist en is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9.6  Opdrachtgever kan niet verrekenen.

9.7  Bij een Opdracht die langer duurt dan een maand heeft Media Spark het recht om het corresponderende deel van de afgesproken vergoeding (en eventueel gemaakte (extra) kosten en uitgevoerd meerwerk) maandelijks achteraf in rekening te brengen.

9.8 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Media Spark op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.9 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst dan komen de door Media Spark gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals proceskosten, kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus (met een minimum van 15% van het met inbegrip van de rente verschuldigde bedrag) voor rekening van Opdrachtgever.

 

10 Aansprakelijkheid en verzekering

 

10.1 Media Spark is niet aansprakelijk voor fouten die zij maakt bij uitvoering van de Opdracht.

 

 • 10.2  Media Spark is in het bijzonder niet aansprakelijk voor:
 • a. Fouten of tekortkomingen in het materiaal en/of gegevens dat door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
 • b. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 • c. Fouten of tekortkomingen van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • d. Fouten of tekortkomingen in de Productie indien de Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld om een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 • e. Schade die voortvloeit uit adviezen die Media Spark aan Opdrachtgever naar beste kunnen en inzicht heeft gegeven.
 • f. Schade ontstaan door het geheel of ten dele verloren gaan of tenietgaan, tijdens de vervaardiging, bewerking of verwerking door Media Spark van dragers van beeld en/of geluid dan wel andere zaken van de Opdrachtgever.

10.3  Indien de Opdrachtgever zulks uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maakt aan Media Spark zal Media Spark de risico’s als in dit artikel bedoeld voor zover mogelijk voor rekening van de Opdrachtgever verzekeren, in welk geval de enige aansprakelijkheid en verplichting van Media Spark eruit bestaat om de door Media Spark ontvangen verzekeringsgelden aan Opdrachtgever door te betalen.

10.4 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet als de schade is te wijten aan opzet of grove schuld

10.5 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de Opdracht is voltooid.

11 Garanties en vrijwaring

11.1 Media Spark garandeert dat het geleverde door Media Spark is gemaakt, of indien Media Spark derden heeft ingeschakeld voor de uitvoering van de Productie zij beschikt over de noodzakelijke rechten en dat, indien er auteursrecht op het door derden geleverde werk rust, zij geldt als maker in de zin van de auteurswet en/of als auteursrechthebbende over het geleverde werk kan beschikken.

11.2 Met inachtneming van het bovenstaande vrijwaart Opdrachtgever Media Spark of door Media Spark bij de Opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden die voortkomen uit het gebruik van het resultaat bij de Opdracht.

11.3 De Opdrachtgever vrijwaart Media Spark meer in het bijzonder voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

12 Overmacht

12.1 In geval van overmacht, waaronder begrepen de toestand dat uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van Media Spark kan worden verlangd, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daarbij inbegrepen, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, zonder dat hier enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

12.2 Media Spark heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Media Spark zijn verplichtingen had moeten voldoen.

12.3 Indien Media Spark bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Media Spark het recht het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

13 Opzegging en ontbinding

13.1 Wanneer de Opdrachtgever een overeenkomst opzegt dan dient hij de volledige overeengekomen vergoeding en de eventueel extra gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

13.2 Indien de overeenkomst door Media Spark wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever dan dient de Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

13.3 Media Spark is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten zonder dat enig recht tot schadevergoeding ontstaat indien Opdrachtgever:

 1. ook na ingebrekestelling, zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt.
 2. surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, failliet is verklaard, of vrijwillig tot liquidatie van zaken overgaat.
 3. in zulke omstandigheden verkeert dat Media Spark grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

In geval van faillissement heeft Media Spark het recht de verstrekte licentie tot gebruik te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

13.4 In geval van ontbinding door de Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Media Spark zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Media Spark voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met datgene zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht en/of geleverd blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13.5 Media Spark heeft het recht de met de Opdrachtgever aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever haar vóór of bij de aanvaarding van de Opdracht een misleidend of verkeerd beeld van de soort en de inhoud van de desbetreffende productie heeft gegeven.

14 Overige

14.1 Indien enig deel van de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins niet geldig is, laat dit de geldigheid van het overig deel onverlet. In plaats van het nietige deel geldt alsdan overeengekomen hetgeen het dichtst komt bij de bedoeling van partijen.

14.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechter in Den Haag is exclusief bevoegd voor alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan.